Adres kancelarii:

Komornik Sądowy
Przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.
MAREK ONYSZKIEWICZ
Kancelaria Komornicza w Gorzowie Wlkp.
ul. Garbary 6
66-400 Gorzów Wielkopolski

 

 

Telefon / Fax:

95 736 44 77

 

 

email:
gorzow5@komornik.org

 

Godziny pracy kancelarii:

Pn - Pt od 8:00 do 16:00

Komornik przyjmuje interesantów:

wtorek od 10:00 do 17:00

 

 

Nr rachunku bankowego:
Bank Zachodni WBK SA
76 10901900 0000 0001 1272 8831

 

 

NIP: 8571254270
REGON: 812019235

 

 

 

Lokalizacja kancelarii:

 

Klauzula informacyjna w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczających oraz innych ustawowych zadań komornika

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej - RODO, jest Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. MAREK ONYSZKIEWICZ 66-400 Gorzów Wielkopolski informuję:

I Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (art. 13 pkt 1 lit. a)

Administratorem danych osobowych jest  Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. MAREK ONYSZKIEWICZ Kancelaria Komornicza w Gorzowie Wlkp. ul. Garbary 6 66-400 Gorzów Wielkopolski

II Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b)

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres
siedziby kancelarii  lub/oraz poprzez adres e-mail gorzow5@komornik.org

III Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. c)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).

IV Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt. 1 lit. e)

 Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz uczestnikom postępowania, urzędom lub/oraz instytucją, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.

V Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 13 pkt. 1 lit. f)

Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.

VI Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe (art. 13 pkt 2 lit. a)

 Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.

VII Prawa podmiotu (art. 13 pkt 2 lit. b)

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczających oraz innych ustawowych zadań komornika nie przysługuje prawo do usunięcia danych, sprzeciwu i przeniesienia danych. Prawo dostępu do danych osobowych realizowane jest na podstawie zasad określonych w art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „k.p.c.”. Sprostowanie danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania realizowane jest wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w k.p.c. W przypadku pozyskiwania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, Komornikowi Sądowemu przysługuję wyłączenie od zobowiązania przekazania informacji wynikających z art. 14 RODO osobie, której dane pozyskał w inny sposób niż od tej osoby.

VIII Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 pkt 2 lit. d)

Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możliwość złożenia skargi dotyczy czynności wykonywanych w ramach prowadzonych postępowań lub czynności egzekucyjnych.

IX Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e)

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego.

X Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2 lit. f)

 

Klauzula informacyjna – monitoringNa podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie  o  ochronie  danych  osobowych)  dalej  -  RODO,   Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. MAREK ONYSZKIEWICZ Kancelaria Komornicza w Gorzowie Wlkp. ul. Garbary 6 66-400 Gorzów Wielkopolski


Administratorem    Pani/Pana danych    osobowych w postaci wizerunku jest Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. MAREK ONYSZKIEWICZ Kancelaria Komornicza w Gorzowie Wlkp. ul. Garbary 6 66-400 Gorzów Wielkopolski

Komornik Sądowy będzie przetwarzał Pani wizerunek w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Komornika Sądowego polegającego na zabezpieczeniu mienia i osób przebywających w kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar kancelarii. 

 

Dane nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 3 miesiące lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa. 

 

Ma Pani/Pan prawo do informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Prawo do wglądu może zostać ograniczone w uzasadnionych przypadkach takich jak ochrona danych osobowych innych osób objętych w obszarze monitoringu lub dochodzenie roszczeń i prowadzenie postępowań przez organy uprawnione przepisami prawa. Komornik Sądowy udostępnia Pani/Pana dane osobowe firmie świadczącej usługi administrowania systemem monitoringu. 

 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.